Brannsikkerhet

9 ting byggeiere må vite om sitt brannsikkerhetsansvar


Som byggeier, eller styremedlem i borettslag og sameier, sitter du på ansvaret for trolig den viktigste jobben på vegne av brukerne av bygget, nemlig brannsikkerheten. Men vet du hva dette ansvaret innebærer?

Spørsmål om brannsikkerhet, tilhørende dokumentasjonskrav og ansvarsoppgaver er noe vi får til en stadighet, og det med god grunn. For selv om du er ansvarlig for bygget, er det ingen selvfølge at du har stålkontroll på alt som inngår i brannsikkerheten.

Den gode nyheten er at du selvsagt kan få den oversikten du trenger.

Så, for å adressere noen av deres mest stilte spørsmål om dette temaet, har vi vært så heldige å få en prat med brannteknisk rådgiver i Firesafe, Glenn Stavenes.

Firesafe: Totalleverandør innen brannsikring

Firesafe har siden begynnelsen av 80-tallet hjulpet eiendomsutviklere, gårdeiere og ulike virksomheter med å prosjektere, kontrollere og utbedre brannsikkerheten. 

De tilbyr en rekke brannsikringskurs for ulike ansvarsroller, og bistår med risikoutbedring, branntekniske tilstandsvurderinger og veiledning rundt alle områder knyttet til brannsikkerhet.

Glenn har jobbet i Firesafe i 13 år, og har hjulpet både eiere og leietakere med å få på plass en brannvernorganisering som fungerer. De siste tre årene har han jobbet som eiers representant.

I denne rollen starter han typisk med å kartlegge hva som finnes av eksisterende dokumentasjon og rutiner, før han utarbeider en plan for det videre brannforebyggende arbeidet sammen med kunden. 

I tillegg bistår han med forberedelser ved tilsyn fra brannvesenet, og hjelper kundene med å få lukket avvik. Og som han selv presiserer: «Godt brannvern betinger at man har fokus på dette hele tiden.»

 

1. Hva er lovpålagt å dokumentere, og hva må jeg ha på plass ved branntilsyn?

Når tilsynsmyndighetene kommer på kontroll må du vise branndokumentasjonen, og denne vil gjennomgås til å begynne med. Denne dokumentasjonen kan enten være papirbasert i perm eller en digital brannbok.

Branndokumentasjonen skal bestå av alt som omhandler branntekniske og organisatoriske forhold; hvordan dette har blitt ivaretatt, og hvordan avvik og mangler er dokumentert og utbedret.

Hvilken type branndokumentasjon det er snakk om avhenger av bygningstype. Det er likevel noen fellesnevnere, uavhengig av hvilke type bygg du besitter:

 • Informasjon om selve bygningen
 • Brannvernorganisasjon
 • Branntekniske tegninger og tilhørende årskontroller
 • Brannvernrutiner
 • Sjekklister
 • Avviksrapportering
 • Serviceavtaler

Ved tilsyn skal byggeiers representant være tilstede og eventuelt leietakere. I tilfeller hvor leietaker skal være med, skal brannvesenet kunne avklare ansvarsfordeling mellom eieren og leietaker, og hvordan de har samordnet brannvernet.


[Last ned gratis sjekkliste]: Internkontroll av brannsikkerheten 🧯

2. Hva skal brannboka inneholde?

Som nevnt i forrige punkt, avhenger branndokumentasjon av bygningstype, men alle brannbøker skal inneholde:

 • Generelle opplysninger om bygget
 • Bygnings- og branntekniske hoveddata (med branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
 • Organiseringen av det interne brannvernarbeidet (fordelingen mellom bygningsbrukere/leietakere)
 • Info om øvelser og brannvernopplæring
 • Internkontroll
 • Eksternkontroll
 • Byggets forutsetninger og begrensninger
 • Oversikt over bygningsmessige endringer
 • Brannprosjektering
 • Øvrige byggesaksdokumenter

3. Brannrutiner og kontroller: Hva innebærer det, og hvor ofte må det gjennomføres?

Her er det individuelle risikovurderinger per bygg som danner grunnlaget for frekvensen på kontroller. Rutinene må utformes ut fra den risikoen bygget og virksomheten(e) i bygget innebærer, med andre ord byggets brannklasse (BKL).

«Normal» praksis er månedlige kontroller med tilhørende dokumentasjon på at feil og avvik registreres og utbedres.

4. Hvordan fordeles typisk ansvarsoppgaver mellom eier, forvalter, driftspersonell og leietakere?

Ansvars- og oppgavefordelingen skal skrives ned i en samordningsavtale, og det er gårdeierens ansvar å utarbeide denne.

Byggeier har typisk ansvar for: 

 1. Å leie ut bygget og sørge for at det brukes i henhold til dets brannkonsept.
 2. Tekniske installasjoner som brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, rømningsveier og utplassering av manuelt slokkeutstyr.

Leietaker har typisk ansvar for:

 1. At bygget brukes i henhold til brannkonseptet.
 2. At den daglige bruken ikke har negativ innvirkning på brannsikkerheten, eller at endringer internt eller eksternt i bygget ikke utgjør en risiko.

  Dette kan for eksempel være ved at kontorinnredning eller inventar står i veien for rømningsveier, eller at oppsett av lettvegger forhindrer sprinkleranlegg å dekke hele dets tiltenkte rekkevidde.

Dersom det foretas endringer som har betydning for brannsikkerheten, må det avklares om endringen eller tiltaket er søknadspliktig. Det er derfor viktig å involvere riktig kompetanse når det planlegges endringer.

Uavhengig av hvordan man fordeler ansvaret, er det avgjørende at eier og leietaker har en god dialog rundt brannvernarbeidet, og at oppgavefordelingen er tydelig definert.

5. Brannøvelser: Hvor ofte skal de gjennomføres, og hvordan?

Det er anbefalt at brannøvelsen utføres minimum én gang per år, men det er ikke presisert med et konkret intervall i forskriften. En slik øvelse bør bestå av både en evakueringsøvelse og en slokkeøvelse.

Når det kommer til frekvens på brannøvelser er det det totale risikobildet som avgjør hyppigheten, basert på bygget og virksomheten(e) som bruker det.

6. Hvilke hensyn må jeg ta i et eldre bygg vs. et nytt bygg?

I nye bygg er det brannkonseptet som legger føringen for hvordan bygget skal brukes. Her ligger det også et større fokus på at de branntekniske installasjonene fungerer sammen, noe som må testes i praksis før bygget tas i bruk.

I eldre bygg ser vi i Firesafe ofte at brannkonsept og -dokumentasjon enten er svært eller fullstendig mangelfull. I slike tilfeller må eieren utføre en brannteknisk tilstandsanalyse som gir dokumentert kunnskap om hvordan byggets tilstand er, og hva som eventuelt må utbedres på kort og lengre sikt.

7. Dersom jeg eller leietaker ikke har tilstrekkelig kompetanse om brannvern, hva gjør jeg?

Alle byggeiere og driftspersonell bør ta brannvernlederkurs, og leietakere bør også vurdere å ta kurset – spesielt i virksomheter med høyere risiko for brann. Hos Firesafe kan man ta alle brannvernskurs både i fysiske klasserom eller som digitale e-læringskurs.

I tillegg skal alle ansatte i en organisasjon ha grunnleggende kunnskap om brannvern, og dette må dokumenteres i brannverndokumentasjonen.

Vår erfaring er at når både eier og leietaker har god kunnskap om brannvern, er det langt enklere å ivareta brannsikkerheten og opprettholde gode rutiner for brannforebygging.

8. Når er det lurt å koble på en fagkyndig til å utføre eller bistå med arbeid knyttet til brannvern?

Det viktigste er å få på plass en samordningsavtale som begge parter er omforent om og inneforstått med, med en tydelig definert ansvarsfordeling.

For leietakere er det viktig at de har en oversikt over byggets tilstand og en grunnkompetanse om brannvern. Dersom det mangler grunnleggende kompetanse derimot, kan en dialog med en brannteknisk rådgiver bidra til at det blir enklere å få denne oversikten. Samtidig vil en kunne få hjelp til å gå internkontrollrunder, gjennomgå sjekklistene og sikre at avvik blir utbedret.

9. Utover det lovpålagte, hva er gode praksiser for  forebyggende arbeid?

Først og fremst bør du starte med en brannvernorganisering for virksomheten. Dette kan eksempelvis være eiers representant og en brannvernkoordinator.

Denne organiseringen må ha kunnskap, ansvar og budsjett for å kunne ivareta brannvernarbeidet i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk. Ledelsen i virksomheten må også være involvert i denne organiseringen.

Firesafe anbefaler at internkontrollrunden gjennomføres månedlig, men dette avhenger av virksomhetens risiko og størrelse. 

Utførte kontroller, registrerte avvik og utbedringer bør også dokumenteres løpende. På den måten sikrer du at du har oversikt over tilstanden på eiendommens brannsikkerhet, og enkelt kan fremvise dokumentasjon på at kontroller og avvik er håndtert.

Oppsøk fagekspertise ved behov for ytterligere assistanse

Vi håper dette ga deg en dypere forståelse for hva du som gårdeier må ha kontroll på. Dersom det er områder hvor du trenger veiledning fra fageksperter, anbefaler vi deg å ta kontakt med Firesafe for bistand innen brannsikring.

Last ned gratis sjekkliste for internkontroll

Dersom du ønsker å få oversikt over sentrale sjekkpunkter som skal registreres ved internkontroll av brannsikkerhet, har vi utarbeidet en nedlastbar sjekkliste som hjelper deg i gang:Knapp: Last ned sjekkliste for internkontroll av brannsikkerheten

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.